Informace o testování

Postupný návrat žáků k prezenční výuce je spojen s antigenním testováním. Zde uvádíme základní informace týkající se žáků naší školy. Více podrobnosti naleznete na webu https://testovani.edu.cz/pro-rodice a https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty. Postup znázorňuje i tento přehled.

 • U skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování a negativním výsledkem testu.
 • Testování ve školách je jen pro bezpříznakové. Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.
 • Testovat se budou postupně všechny skupiny žáků, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.
 • Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nebude žákovi poskytovat distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale bude mu poskytovat přiměřenou formu studijní podpory – např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období apod.
 • Testovat se nemusí:
  • osoby, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • žáci navštěvující školu za účelem individuální konzultace
 • Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.
 • V případě testování dětí a mladších žáků (1. až 3. ročník) nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Přítomní pedagogičtí pracovníci vysvětlí žákům postup při odběru a budou dohlížet na jeho správnost. Samotný odběr ale provádět nebudou.
 • Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.  
 • Testování  bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek (u dalších skupin bude možná i středa) bezprostředně po příchodu žáků do školy. Místem testování bude tělocvična.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále bude pokračovat dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Vyhodnocení testu
  • Pokud je výsledek negativní, odchází žák do třídy.  
  • Pokud je výsledek pozitivní,  je žák umístěn do izolační místnosti, kde počká na příchod rodičů, případně rovnou odchází ze školy, má-li písemný souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
  • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu (středa, čtvrtek), vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů.
  • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, testovaný musí vykonat nový test.

Důležité: Testování neznamená 100% ochranu! I nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření.

Děkujeme za pochopení a spolupráci při bezpečném návratu žáků do školy.

Comments are closed.