Dotace a projekty

Získali jsme tyto důležité dotace:

1) Šablony II (pro roky 2019-2021)  – číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013888
Název: Šablony II – Základní škola Včelákov, okres Chrudim
Získali jsme pro školu 654 000 Kč
Díky ní …
  • jsme rozšířili doučování dětí ohrožených školním neúspěchem
  • jsme mohli nakoupit deskové hry do výuky i na kroužek
  • můžeme pořádat výlety za odborníky pro všechny žáky zdarma
  • jsme zaplatili deset besed s odborníkem ve škole
2) Integrovaný regionální operační program (IROP) – číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011251
Název: Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů v ZŠ Včelákov
Získali jsme pro školu 1 883 939,47 Kč
Díky ní …
  • jsme modernizovali učebnu přírodopisu
  • jsme mohli spolufinancovat stavbu venkovní učebny
  • jsme nakoupili nové vybavení pro výuku přírodních věd

Naše škola je zapojena do těchto projektů:

OVOCE DO ŠKOL

Cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

ŠKOLNÍ MLÉKO

Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce.

RECYKLOHRANÍ

Jedná se o školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Jsme zapojeni do projektu COOL prevence. Soubor videí a testů pomáhá žákům orientovat se v problematice závislostí a poradit si s dalšími nežádoucími jevy.

Doučování žáků