Přijímací zkoušky 2021

Informace k přijímacímu řízení 2021

Aktuální informace

Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

POZOR – V současné době dochází k různým úpravám pravidel přijímacího řízení. Až se situace ustálí, budeme vás informovat.

Přijímací řízení na střední školy je stejné jako v minulém roce. Jeho součástí je povinné testování z českého jazyka a matematiky u všech maturitních oborů.

v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky.

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do

– 30. listopadu 2020 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

– 1. března 2021 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

V 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve středních školách všech zřizovatelů) se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky

Výjimkou jsou pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny 82 Umění a užité umění a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Ředitel střední školy může stanovit i školní přijímací zkoušku (stanoví dva termíny jejího konání)

přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát:

– v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí

– ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

Školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat:

– od 3. do 4. května do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

-od 5. a 6. května na víceletá gymnázia

Přesný termín stanoví ředitel střední školy.

Jednotné zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT:

Pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory vzdělání či různá zaměření ŠVP na téže škole), na přihlášce ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení uvede obě školy (popř. obory či zaměření.

   Pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a ve 2. termínu

Vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí; na obou přihláškách uchazeč vyplní zvolené střední školy ve stejném pořad. Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické) !

MŠMT zveřejnilo informace k úpravám průběhu přijímacích zkoušek vzhledem k současné epidemiologické situaci
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA
V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21.“
     V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.
 Celý text naleznete zde