Zápis k povinné školní docházce

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok  2021/22

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je pravděpodobné, že zápis dětí do 1. ročníku bude probíhat distanční formou. Pokud by se situace zlepšila a bylo možné organizovat běžný zápis s osobní přítomností žáků a rodičů ve škole, budeme vás s dostatečným předstihem informovat.

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v roce 2020 odložen začátek povinné školní docházky.

Termín podání žádosti: 1. 4. – 16. 4. 2021. Žádost je ke stažení na webu školy zde.

K žádosti je třeba přiložit následující přílohy:

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů – ke stažení zde
  • Kopie rodného listu dítěte – buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě (prostá kopie).

Žádost s přílohami mohou zákonní zástupci doručit  následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (datová schránka školy je hd3sejd)
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (elektronický podpis je nutný)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • vhozením do poštovní schránky školy
  • osobním podáním ve škole

Další postup

Na e-mail uvedený v žádosti bude zasláno potvrzení o přijetí dokumentů a registrační číslo žádosti. V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 Vám bude e-mailem odesláno rozhodnutí o přijetí dítěte, na webových stránkách školy a na vchodu do školy bude zveřejněn výsledek zápisu. Žáci budou uvedeni pod přidělenými registračními čísly. Tištěné rozhodnutí o přijetí žáka Vám bude předáno následně, podle aktuální situace (osobně při vaší návštěvě ve škole, po dohodě poštou apod.)

Žádost o odklad povinné školní docházky

Tiskopis žádosti o odklad je ke stažení na webu školy – zde. K žádosti je nutné přiložit doporučení školského poradenského zařízení a pediatra nebo odborného lékaře. Bez těchto příloh nemůže být Vaše žádost kladně vyřízena. Je vhodné mít obě potvrzení vyřízena již v den zápisu.  Způsoby doručení jsou stejné jako u žádosti o přijetí k povinné školní docházce. O odklad školní docházky je možné žádat pouze v době konání zápisů, tj. v průběhu měsíce dubna.

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Počet žáků, které je možné přijmout: 25

Kritéria pro přijímání žáků

1) Přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým je městys Včelákov včetně všech  jeho místních částí

2) Děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity

Organizace formální části zápisu

1) Pro distanční formu zápisu je popsána výše

2) Při případné prezenční formě zápisu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky podáním vyplněné žádosti osobně ve škole.  Na základě podané žádosti bude zahájeno správní řízení. Výsledek zápisu (přijatí žáci) bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vchodu do školy následující den. Žáci budou uvedeni pod přidělenými registračními čísly.

Organizace motivační částí zápisu
1) Při distanční formě zápisu se neuskuteční

2) Při případné prezenční formě zápisu proběhne rozhovor s dítětem, jehož součástí je zjišťování školní zralosti – rozumové schopnosti (barvy, tvary, prostorová orientace, schopnost abstrakce, atd.), motorika ruky, řečové dovednosti apod. v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu.
Při prezenčním způsobu zápisu může být zákonný zástupce dítěte přítomen po celou dobu motivační části.

Pokud zápis proběhne distančně a později bude epidemiologická situace příznivá, nabídneme pro přijaté děti a jejich rodiče možnost návštěvy školy zaměřené na seznámení se s prostředím, vzdělávacím programem, akcemi školy apod.

Comments are closed.