Úvodní informace k novému školnímu roku

Vážení rodiče, milí žáci,

k zahájení nového školního roku uvádíme následující informace:

Škola zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu podle rozvrhu hodin zveřejněného zde.

Výuka začíná v 7.30 h, škola bude otevřena od 7.00 h.

První den končí výuka v 8.30 hod., školní družina v provozu do 11.00 hod. Školní jídelna bude v provozu, oběd bude vydáván v 8.30 h. K odběru oběda se žáci přihlásí po příchodu do školy u třídních učitelů. Druhý den bude výuka podle rozvrhu, školní družina do 16.00 hod.

Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty a osobní údaje žáků. 

Informace pro rodiče prvňáčků

První školní den mohou rodiče doprovodit své dítě do třídy a zúčastnit se slavnostního zahájení školního roku, které potrvá přibližně do 8.30 hod. Vzhledem k problematické situaci s onemocněním covid-19 omezujeme počet rodinných příslušníků doprovázejících žáka 1. třídy na nejvýše 2 osoby. Žádáme rodiče, aby použili respirátor.

První týden bude rozvrh prvňáčků upraven: čtvrtek, pátek –  3 vyučovací hodiny. Přihlášené děti mohou po skončení výuky využít školní družinu. Veškeré další informace získáte od třídní učitelky 1. září.

Testování

 • Testování žáků bude probíhat v kmenových třídách. Žáci 2. až 9. ročníku se budou testovat ve středu 1. září, prvňáčci se otestují ve čtvrtek 2. září. Další testy se budou provádět v pondělí 6. a ve čtvrtek 9. září  – vždy 1. vyučovací hodinu. Žáci, kteří budou používat vlastní testy, budou testováni v tělocvičně – ke vstupu do školy použijí vchod na 1. stupeň.
 • Pokud nebude žák v den testování přítomen ve škole, bude testován v den nástupu do školy.
 • Žáci, kteří mají řádně dokončeno očkování a uplynulo 14 dní od ukončení vakcinace nebo prodělali nemoc Covid 19 a neuběhlo ještě 180 dní, nejsou povinni se preventivního testování účastnit. V těchto případech žádáme zákonné zástupce o předání kopie očkovacího certifikátu nebo lékařského potvrzení o prodělané nemoci při vstupu dítěte do školy dne 1. 9. 2021.
 • Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z certifikovaného odběrového místa.
 • U testování žáků 1. – 3. ročníků mohou být přítomni zákonní zástupci nebo jimi písemně pověřené osoby.
 • Žáci, kteří se odmítnou testovat, se budou moci účastnit prezenční výuky ve škole za podmínek stanovených mimořádným opatřením MZd ČR, tj. používají ochranu dýchacích cest po celou dobu jejich pobytu ve všech prostorách školy, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a převlékají se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru. Stejná pravidla platí i pro pobyt ve školní družině.
 • Žáci, kteří odmítnou testování, nedoloží svou bezinfekčnost jiným způsobem a odmítnou po celou dobu pobytu ve škole (tj. i při výuce) ochranu dýchacích cest rouškou nebo respirátorem, se nebudou moci výuky účastnit. Budou muset zůstat doma a doplňování učiva si zajistit ve stejném režimu, jako při běžné absenci (např. nemoci). Distanční výuka pro tyto žáky nebude školou zajišťována. Škola bude poskytovat informace o probíraném učivu. Absence bude omlouvána podle pravidel stanovených školním řádem.
 • Žákům s pozitivním výsledkem testování je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Zákonný zástupce je povinen po sdělení této skutečnosti školou si dítě neprodleně ve škole vyzvednout. 

Pravidla pro pobyt žáků ve škole

 • Žáci a zaměstnanci školy jsou povinni ve společných prostorách nosit ochranné prostředky dýchacích cest. 
 • Po příchodu do budovy a přezutí si každý žák vydezinfikuje ruce. Žáci jsou povinni dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, používat jednorázové kapesníky a ručníky.
 • Žáky s příznaky infekčního onemocnění do školy neposílejte. V případě objevení příznaků při příchodu do školy nebo během výuky bude dítě umístěno do izolace a zákonní zástupci budou vyzváni k jeho neprodlenému vyzvednutí. Zákonní zástupci žáků hlásí onemocnění dítěte třídnímu učiteli nebo řediteli školy.
 • Škola bude informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech žáky a jejich zákonné zástupce prostřednictvím svého webu.
 • Po příchodu do budovy a přezutí si každý žák vydezinfikuje ruce. Žáci jsou povinni dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, používat jednorázové kapesníky a ručníky.
 •  V době přestávek vstupují žáci do cizích tříd pouze v nutných případech. Knihovnu mohou navštěvovat podle stanoveného rozpisu.  
 • Žádáme zákonné zástupce, aby do budovy školy vstupovali jen po předchozí domluvě a v době pobytu ve škole používali respirátor.
 • Při vyzvedávání dětí ze školní družiny rodič zazvoní a dítě mu bude předáno u vchodových dveří prvního stupně.
 • Preventivní opatření budou upravována podle aktuálně platných nařízení MŠMT.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

Comments are closed.