Výuka od 19. 4. 2021

 • prezenční výuka bude probíhat pro žáky 3. a 5. ročníku, 1., 2. a 4. ročník budou vyučovány distančně.
 • po celou dobu pobytu ve škole musí žáci používat respirátor nebo roušku (nesmí už jít o doma šitou roušku)
 • v pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování. V tyto dnu budou děti přicházet do školy vchodem ze zahrady, půjdou do tělocvičny, kde testování proběhne.
 • při testování může být přítomen zákonný zástupce a může dítěti s testem pomoci
 • pohyb zákonných zástupců a dalších osob v budově školy je třeba omezit na minimum. Žádáme proto, abyste si případné jednání s pedagogy domlouvali předem a tato jednání probíhala mimo prostory, kde se zdržují žáci.
 • pokud žák nebude ve škole v den zahájení prezenční výuky, sdělte prosím neprodleně důvod neúčasti – zda se jedná o běžné onemocnění, návštěvu lékaře nebo o neúčast např. z důvodu nesouhlasu s testováním.
 • stále jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv při vzdělávání. Není ale zakázána hodina tělocviku, bude využita např. k procházce. Také hodina hudební výchovy není zrušena, ale bude naplněna jiným obsahem než zpěvem.
 • školní družina bude v provozu pro žáky, kteří jsou do ní zapsáni. Žáci 3. ročníku budou využívat místnost ŠD.
 • i při pobytu ve školní družině musí mít žáci respirátor nebo roušku
 • školní jídelna je od 12. 4. 2021 v provozu, žáci budou přihlášeni podle odevzdaných přihlášek ke stravování, případné změny (přihlášení, odhlášení obědů) je třeba včas oznámit.
 • možnost odběru obědů do jídlonosičů mají i žáci, u kterých probíhá distanční výuka
Comments are closed.