Přijímací řízení na střední školy

Vážení rodiče,

protože MŠMT připravuje změny v přijímacím řízení, není v současné době známa přesná podoba přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2024/25. Uvádíme proto pouze základní informace z legislativního návrhu. Jakmile bude vydána příslušná vyhláška, budeme Vás informovat.

Ředitel střední školy zveřejní kritéria přijímacího řízení do 31. ledna 2024.

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 • výsledků jednotných, školních a talentových přijímacích  zkoušek (konají-li se do zvoleného oboru vzdělání)
 • případně dle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
 • případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Žáci mohou podávat

 • 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zároveň
 • 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

Budou možné 3 způsoby podání přihlášky:

 • prostřednictvím informačního systému s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci
 • výpisem z informačního systému bez využití prostředku pro elektronickou identifikaci
 • na papírovém tiskopisu (bude součástí vyhlášky)
 • uchazeč na přihlášce uvede pořadí škol (oborů vzdělání), v jakém své přijetí preferuje. Po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze pořadí oborů vzdělání měnit.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ‒ do 30. listopadu 2023
 • do oborů vzdělání bez talentové zkoušky ‒ od 1. února do 20. února 2024

Přijímací zkoušky

 • V 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací. Test z českého jazyka trvá 60 minut, test z matematiky trvá 70 minut.

Uchazeč, který se hlásí alespoň do jednoho oboru s maturitní zkouškou, může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát.

 • Místo konání zkoušky stanoví uchazeči Cermat (a to i pro náhradní termín), může být i dvakrát v téže škole. Nikdy to není škola, kam se uchazeč nepřihlásil.
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k termínu přijímací zkoušky nedostaví, ale svoji neúčast písemně nejpozději do 3 pracovních dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.
 • Ředitel školy může stanovit i školní přijímací zkoušku.
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky
Studium1. termín2. termínNáhradní
Čtyřleté12. 4. 202415. 4. 202429. a 30. 4. 2024
Osmileté16. 4. 202417. 4. 202429. a 30. 4. 2024

Hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

 • Hodnocení jednotných testů z ČJ a z M se na celkovém hodnocení uchazeče v přijímacím řízení bude podílet minimálně 60 %.
 • Uchazeči se do hodnocení přijímacího řízení započte lepší výsledek z každého testu.
 • Ředitel školy stanoví pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení, v případě shodného pořadí uchazečů rozhoduje los.
 • Doporučenou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem je, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice:
  • Čtyřleté studium:  Gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných
  • ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 25 bodů ze 100 možných
  • Osmileté studium: Gymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných
 • Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů vzdělání, bude přijat do oboru v přednostnějším pořadí uvedeném na přihlášce, do ostatních oborů nebude přijat.
 • Výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny střední školy ve stejný den přibližně do jednoho týdne od zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky.
 • Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v informačním systému pro přijímací zkoušky.
 • Rozhodnutí o přijetí ani o nepřijetí se nevyhotovuje a neodesílá.
 • Ruší se zápisový lístek.

Comments are closed.