Volby do školské rady

Vážení rodiče,

končí volební období školské rady zřízené při ZŠ Včelákov. Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat volbu dvou členů školské rady zastupujících rodiče korespondenčně. Všichni žáci školy dostanou volební lístek a čistou obálku. Vy lístek s vyznačenou volbou vložíte do obálky a Vaše dítě obálku odevzdá ve škole. Obálku s volebním lístkem můžete také odevzdat osobně při informační schůzce 24. 11. 2021. Vaše účast ve volbách bude vyznačena do volebního seznamu.

 Rada je šestičlenná, třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Školská rada umožňuje zákonným zástupcům žáků, zřizovateli, pedagogům a dalším osobám podílet se na správě školy – např. schvaluje školní řád, výroční zprávu o činnosti školy, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, inspekční zprávy ČŠI atd. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Tuto informaci obdrží všichni žáci školy v tištěné podobě spolu s návratkou. Žádám Vás proto, abyste na přiložené návratce svým podpisem stvrdili, že jste byli o volbách do školské rady informováni. Zároveň prosím vyznačte, zda máte zájem kandidovat na člena školské rady. Prosím o vrácení vyplněného lístku do 22. 11. 2021.

Případné dotazy můžete zaslat na e-mail: zsvcelakov@seznam.cz

Comments are closed.